Περιγραφή

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Δ.Ε.Ο.Σ.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών Έρευνας σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή /και στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.

Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν αφενός στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και αφετέρου στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης , της εκπαίδευσης και των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Παράλληλα , τα διδακτορικά προγράμματα αποτελούν για το τμήμα, αλλά και το Πανεπιστήμιο συνολικά, πηγή ακαδημαϊκου κύρουςκαι διεθνούς αναγνώρισης και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής έρευνας που συντελείται στα πλαίσιά τους.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών σε ημερομηνίες που ορίζονται κάθε έτος από τη Γενική Συνέλευση του τμήματος και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και του Πανεπιστημίου.

Οι υποψήφιοι φοιτητές του διδακτορικού προγράμματος πρέπει να έχουν τα εξής κατ’ ελάχιστον τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πρόκειται να γίνει κάτοχος εντός του εξαμήνου στο οποίο υποβάλλει την αίτηση ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ..Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’εξαίρεση δίχως να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., υποχρεούνται να περατώσουν οργανωνμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του τμήματος.

Οι υποψήφιοι φοιτητές του Διδακτορικού Προγράμματος προτού αξιολογηθούν περαιτέρω οφείλουν να λάβουν μέρος και να εξεταστούν επιτυχώς σε προκριματικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε προγραμματισμένες ημερομηνίες στα αντικείμενα της μικροοικονομικής, της μακροοικονομικής και των ποσοστικών μεθόδων (στατιστική και οικονομετρία)

 PDF icon Ύλη Προκριματικών Εξετάσεων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
  • Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος είναι πλήρους φοίτησης.
  • Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων και την επιτήρηση εξετάσεων προπτυχιακών μαθημάτων.
  • Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος παρουσιάζουν, κάθε ακαδημαϊκό έτος, ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής και ακροατηρίου την πρόοδο της έρευνας τους με τη μορφή σεμιναρίου. Η παρακολούθηση αυτών των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες.
  • Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος παρακολουθούν τους κύκλους διαλέξεων από Επισκέπτες Ομιλητές, που οργανώνει το Τμήμα στα πλαίσια του Διδακτορικού Προγράμματος.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Δεν υφίστανται δίδακτρα για τις διδακτορικές σπουδές (βάσει του νόμου 4485/2017 που είναι σε ισχύ από 8/2017).

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Με την αποδοχή τους στο Διδακτορικό Πρόγραμμα, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες ξεκινούν την εκπόνηση της Διδακτορική τους Διατριβής, την οποία πρέπει να ολοκληρώσουν σε κατ’ ελάχιστο τρία (3) και κατά μέγιστο έξι (6)  πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (πλέον των περιόδων που δικαιολογημένα απουσιάζουν από το Πρόγραμμα λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, και εφόσον έχουν λάβει αναστολή φοίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος).

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Όταν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει ότι η Διατριβή έχει ολοκληρωθεί, δίνει την έγκρισή της για την υποβολή και τελική αξιολόγησή της από Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. Η Διατριβή αξιολογείται ως «Επιτυχής» ή «Ανεπιτυχής».

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Μετά την αξιολόγηση της «Διατριβής» ως «Επιτυχούς», ο Υποψήφιος Διδάκτορας αναγορεύεται σε Διδάκτορα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.