Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

Εξάμηνο: 1ο
Πιθανότητες Ι
Μαθηματικός Λογισμός Ι
Γραμμική Άλγεβρα Ι
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R
Εξάμηνο: 2ο
Πιθανότητες ΙΙ
Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ
Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική με R
Εξάμηνο: 3ο
Εκτιμητική και Έλεγχοι Υποθέσεων
Στοχαστικές Διαδικασίες I
Γραμμικά Μοντέλα (επαναληπτικό)
Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση
Δημογραφική Στατιστική
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
Εισαγωγή στη Μηχανογραφημένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Εξάμηνο: 4ο
Γραμμικά Μοντέλα
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
Εκτιμητική - Έλεγχοι Υποθέσεων (επαναληπτικό)
Δειγματοληψία
Μαθηματικές Μέθοδοι
Αναλογιστικά I
Εξάμηνο: 5ο
Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
Στατιστική κατά Bayes
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
Θεωρητική Στατιστική
Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα
Εξάμηνο: 6ο
Ανάλυση Δεδομένων
Προσομοίωση
Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση
Βιοστατιστική I
Θεωρία Πιθανοτήτων
Εξάμηνο: 7ο
Οικονομετρία
Στατιστική Μάθηση
Βιοστατιστική ΙΙ
Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα
Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ
Αναλογιστικά ΙΙ
ΕΘΣΠ: Εισαγωγή στη Θεωρία Μέτρου με Αναφορές στις Πιθανότητες και τη Στατιστική
Διπλωματική Εργασία
Πρακτική Άσκηση
Εξάμηνο: 8o
Μη Παραμετρική Στατιστική
Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων
Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληψίας
Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική
Στατιστικές Μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία
Eπίσημες Στατιστικές
Μέθοδοι Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας
Ειδικά Θέματα Στατιστικής και Πιθανοτήτων: Θεωρία Αποφάσεων
Διπλωματική Εργασία
Πρακτική Άσκηση