Τμήμα Στατιστικής

2108203 112
2108203 113
2108203 111
stat@aueb.gr Ιστοσελίδα Τμήματος

ΙΔΡΥΣΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: 


Το Τμήμα Στατιστικής ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1989 με το ΠΔ 377/1989 και λειτούργησε από την ακαδημαϊκή χρονιά 1989-1990. Είναι το πρώτο αμιγές Τμήμα Στατιστικής που δημιουργήθηκε στον ελληνικό χώρο. Το Πτυχίο που χορηγεί είναι ενιαίο και φέρει την επωνυμία του Τμήματος. Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Στατιστικής και των συναφών αντικειμένων, θεωρητικών και εφαρμοσμένων, καθώς και η κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης για τις ανάγκες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η υλοποίηση του στόχου αυτού επιδιώκεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της εκπαίδευσης, η οργάνωση των οποίων εξασφαλίζει στους πτυχιούχους τόσο τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις, όσο και την ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής τους στις πραγματικές ανάγκες διαφόρων τομέων της οικονομικής δραστηριότητας (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί, όπως Υπουργεία, Νοσοκομεία, Τράπεζες με υπηρεσίες Στατιστικής, Βιομηχανία, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Δημοσκοπήσεων, Ερευνητικά Κέντρα κ.λπ.). Τέλος, ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, επίσης, με την ανάπτυξη των διεθνών επαφών, κύρια έκφραση των οποίων είναι το Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, που καταρτίσθηκε όταν αυτό ιδρύθηκε, απηχούσε όλες τις σύγχρονες τάσεις της Στατιστικής και είχε διαμορφωθεί με βάση τα Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων του εξωτερικού. Το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρήθηκε το 1998 με πρωτοποριακό, για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, τρόπο αφού βασίστηκε στην λογική των πιστωτικών μονάδων (και όχι των μαθημάτων), ώστε να είναι προσαρμοσμένο στο Ευρωπαϊκό σύστημα ECTS.

Με βάση το σύστημα αυτό, σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός ΠΜ που αναφέρεται στο Πρόγραμμα. Για τον καθορισμό των ΠΜ κάθε μαθήματος, λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές απαιτήσεις του μαθήματος (διαλέξεις, εργασίες, κ.λπ.). Για την απόκτηση του Πτυχίου του Τμήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 240 ΠΜ.

Το 2001 το Τμήμα αξιολογήθηκε από διεθνή Επιτροπή 4 ξένων καθηγητών από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Η αξιολόγηση αυτή, το κατέταξε μεταξύ των πρώτων Τμημάτων Στατιστικής διεθνώς, τόσο στις προπτυχιακές όσο και στις μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά και στην ποιότητα του διδακτικού προσωπικού και την υποδομή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν την αξιολόγησή του, το Τμήμα είχε αποσπάσει τα κολακευτικά σχόλια πολλών προσωπικοτήτων στο χώρο της Στατιστικής (π.χ. D.R.Cox, C.R.Rao, L.Kish, B.Gnedenko, D.Bartholomew κ.λπ.). 'Εχει τύχει, επίσης, της γενικής αποδοχής από πολύ γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τόσο από Τμήματα Στατιστικής όσο και από άλλα Τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης (π.χ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, κ.λπ.), μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αλλά και μέσω της προσφοράς θέσεων σε πτυχιούχους του Τμήματος για μεταπτυχιακές σπουδές. Όσοι από τους φοιτητές του Τμήματος, είτε συμμετείχαν στα Προγράμματα ανταλλαγών, είτε παρακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, συμπλήρωσαν τις σπουδές αυτές με επιτυχία και με εξαιρετικά ευνοϊκά σχόλια από τα Τμήματα υποδοχής.

Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος γίνονται δεκτοί κάθε χρόνο για μεταπτυχιακές σπουδές στα πιο γνωστά Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού, και όχι μόνο στην Στατιστική. Φυσικά υπάρχει η προοπτική συνέχισης των σπουδών στο Τμήμα μας για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από διαδικασία επιλογής. Οι απόφοιτοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών μας μπορούν να επιλεγούν ως Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος, με στόχο την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος μετά από παραγωγή πρωτότυπου ερευνητικού έργου. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Στατιστικής είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ


Δεχόμαστε αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικού από φοιτητές με εξαιρετικές μεταπτυχιακές σπουδές και ενδιαφέρον σε πολλούς τομείς της στατιστικής, όπως Bayesian statistics, στοχαστική μοντελοποίηση, οικονομικά μαθηματικά, αναλογιστική στατιστική, πολυμεταβλητή στατιστική και άλλα.
Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος είναι να προετοιμάσει υποψήφιους που επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή, γενικότερα, ερευνητική σταδιοδρομία. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν θέσεις μελών Δ.Ε.Π., καθώς και ανώτατων στελεχών σε επιχειρήσεις, τράπεζες και άλλους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 


Λόγω των πολλαπλών εφαρμογών της Στατιστικής, εκτός από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τις άλλες κυβερνητικές Υπηρεσίες (που όλες έχουν Διευθύνσεις Στατιστικής), οι Στατιστικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Οι χώροι απασχόλησης περιλαμβάνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τις βιομηχανίες, τον τουρισμό, τις συγκοινωνίες, τις εταιρείες δημοσκοπήσεων κ.λπ.

Το Τμήμα Στατιστικής πραγματοποίησε πρόσφατα έρευνα για να διαπιστώσει την απορροφητικότητα και το είδος της απασχόλησης των πτυχιούχων του στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας παρατηρείται ένα χαμηλό ποσοστό ανεργίας 3 με 4 χρόνια μετά την αποφοίτηση από το Πανεπιστήμιο. Το ποσοστό ανεργίας είναι 5,1% και πλήττει περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες, καθώς στα 6 άτομα που ζητούν εργασία, τα 4 είναι γυναίκες. Ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 2,5% συνεχίζει τις σπουδές χωρίς να εργάζεται παράλληλα. Το 91,5% εργάζεται και το 5,1% έχει και μια δεύτερη παράλληλη απασχόληση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την έρευνα, το μεγαλύτερο ποσοστό (45,76&) είναι μισθωτοί με σύμβαση αορίστου χρόνου, το 28,81% είναι μισθωτοί μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, το 12,71% είναι μισθωτοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου και υπάρχει, τέλος, ένα πολύ χαμηλό ποσοστό ελεύθερων επαγγελματιών. Επίσης, το συνολικό ποσοστό των φοιτητών που είχαν ξεκινήσει να εργάζονται πριν την απόκτηση του τίτλου τους είναι αρκετά υψηλό (19,49%) και ένα πολύ υψηλό ποσοστό (56,77%) βρήκε εργασία μέσα στα πρώτα δυο χρόνια από την απόκτηση του Πτυχίου του. Τέλος, το σύνολο των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει απορροφηθεί στην αγορά εργασίας. Πολλοί από αυτούς μάλιστα, βρήκαν δουλειά πριν ακόμη ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 


  1. Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Ανάλυσης Δεδομένων (Laboratory of Applied Statistics, Probability and Data Analysis), το οποίο διαθέτει δύο εργαστηριακές αίθουσες.

Η κύρια εργαστηριακή αίθουσα βρίσκεται στον 3ο όροφο της πτέρυγας Αντωνιάδου του κεντρικού κτιρίου (A35). Στον χώρο αυτό εργάζονται οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Στατιστικής και οι προσωρινοί διδάσκοντες. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει 4 SUN workstations, 2 UPS, 1 DELL server με τοπικό δίκτυο 45 Η/Υ, 2 εκτυπωτές, 1 scanner, διαφανοσκόπιο και προβολικό σύνδεσης με υπολογιστή. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του εργαστηρίου υπάρχουν 9 θέσεις εργασίας για τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Στατιστικής.
Η δεύτερη εργαστηριακή αίθουσα βρίσκεται στον 4ο όροφο της πτέρυγας Αντωνιάδου του κεντρικού κτιρίου (A46) σε κοινή χρήση με το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πληροφορικής.
 

  1. Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας (Laboratory of Statistical Methodology), το οποίο βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου Ευελπίδων 47A & Λευκάδος, και είναι διαθέσιμο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

Το εργαστήριο αυτό διαθέτει έναν κεντρικό υπολογιστή και τοπικό δίκτυο 22 Η/Υ με λειτουργικό σύστημα Windows. Επίσης, διαθέτει 1 διαδραστικό πίνακα, 4 projectors και 2 laptops, ενώ βρίσκεται σε στάδιο πλήρους ανανέωσης.
 

  1. Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών (Stochastic Modelling and Applications Laboratory), το οποίο βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών, αίθουσα 208 (σε συστέγαση με το Εργαστήριο Υπολογιστικής και Μπεϋζιανής Στατιστικής).
  1. Εργαστήριο Υπολογιστικής και Μπεϋζιανής Στατιστικής (Computational and Bayesian Statistical Laboratory), το οποίο βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών, αίθουσα 208 (σε συστέγαση με το Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών).