Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Στατιστικής

Σκοπός

Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος είναι να προετοιμάσει υποψήφιους που επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή, γενικότερα, ερευνητική σταδιοδρομία. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν θέσεις μελών Δ.Ε.Π., καθώς και ανώτατων στελεχών σε επιχειρήσεις, τράπεζες και άλλους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Υποψήφιοι

Τα ελάχιστα απαιτούμενα για την υποβολή αίτησης στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος είναι

Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Στατιστική ή σε συναφές αντικείμενο.

Β. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, προτεινόμενος τίτλος και προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής.

Γ. Δύο συστατικές επιστολές.

Δ. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Υποψήφιοι ιδιαίτερων δυνατοτήτων που δεν τηρούν το προαπαιτούμενο (Α.) μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή τους στο πρόγραμμα. Όλες οι αιτήσεις εγγραφής εξετάζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να ζητήσει συνέντευξη από έναν υποψήφιο για εγγραφή φοιτητή πριν πάρει την τελική απόφαση. Με την έγκριση της αίτησης ορίζεται ο Επιβλέπων Καθηγητής.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαικού έτους ενώ οι εγγραφές γίνονται το Σεπτέμβριο. Το Πρόγραμμα ξεκινά τον Οκτώβριο κάθε ακαδημαικού έτους.

Δομή

Η αίτηση εγκρίνεται αρχικά εφόσον ο υποψήφιος καταθέσει τα ελάχιστα απαιτούμενα που αναφέρονται παραπάνω.

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε τρία μαθήματα διδακτορικού επιπέδου που προσφέρει το Τμήμα σε αυτούς/αυτές. Αυτά τα μαθήματα θα βρίσκονται στην περιοχή της «Θεωρητικής Στατιστικής», των «Στοχαστικών Διαδικασιών» και των «Αριθμητικών Μεθόδων». Επίσης είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους ένα ειδικό πρόγραμμα τουλάχιστον έξι σεμιναρίων που παρουσιάζονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Ο υποψήφιος διδάκτορας, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη παραμονή του/της φοιτητή/τριας σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα έξι (6) χρόνια μετά τη ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Δίδακτρα

Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Στατιστικής απαλλάσσονται των διδάκτρων.

Κάθε υποψήφιος διδάκτορας παρέχει επικουρικό έργο στο Τμήμα που περιλαμβάνει υποχρεωτικά εποπτείες εξετάσεων (στο προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος) και, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος, στις παρακάτω κατηγορίες έργου:

α. Φροντιστηριακή διδασκαλία και ασκήσεις, κατά μέγιστο σε ένα ακαδημαϊκό μάθημα το εξάμηνο.

β. Επίβλεψη προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών εργασιών.

γ. Απασχόληση στα εργαστήρια του Τμήματος.

Για την απασχόλησή τους στα έργα των περιπτώσεων (α.) και (β.), αποζημιώνονται στη βάση σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με πρόγραμμα που καθορίζεται από τον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σημείωση: Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τον εσωτερικό κανονισμό του ΟΠΑ όσον αφορά σε ζητήματα που δε θίγονται στο κείμενο αυτό.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον κανονισμό από εδώ.

Το ΦΕΚ του κανονισμού σπουδών βρίσκεται εδώ.