Βραβεία Επίδοσης 2019-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ  –  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής (ακαδ. έτους 2018-‘19), υιοθετείται  διαδικασία χορήγησης Βραβείων Επίδοσης και Υποτροφιών για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, ως ακολούθως:

  • ανά ακαδημαϊκό έτος, για τα τέσσερα (4) πρώτα έτη σπουδών, χορηγείται «Βραβείο Επίδοσης» στους δύο (2) καλύτερους φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα, του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους που προβλέπονται από τον οδηγό σπουδών, και έχουν λάβει μέσο όρο, τουλάχιστον, «οκτώ» (8). Για την εξαγωγή του σταθμισμένου μέσου όρου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες και στις τρεις εξεταστικές περιόδους του συγκεκριμένου έτους (Ιανουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το Βραβείο Επίδοσης λαμβάνουν όλοι οι ισοβαθμούντες φοιτητές. Όσοι είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, εξαιρούνται της διαδικασίας.
  • κάθε τελειόφοιτος του Τμήματος Στατιστικής που ολοκληρώνει τις προπτυχιακές του σπουδές σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη, με μέσο όρο πτυχίου, τουλάχιστον «οκτώ και πενήντα ένα εκατοστά» (8.51), θα μπορεί να λάβει πλήρη υποτροφία (με τη μορφή απαλλαγής κατά 100% από τα τέλη φοίτησης) για την παρακολούθηση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής, για τα επόμενα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη από το ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησής του, κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου και επιλογής του στο Π.Μ.Σ..

Κατόπιν των ανωτέρω, το Τμήμα Στατιστικής χορηγεί, σε φοιτητές/τριες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, που πληρούν τις ως άνω αναγραφόμενες προϋποθέσεις:

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Φοιτητές/τριες με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας του Α’ και Β’ εξαμήνου σπουδών (εισακτέοι 2019)

Σειρά κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

1

Π.Δ.

6190106

8.44

2

Χ.Α.

6190133

8.31

Φοιτητές/τριες με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας του Γ’ και Δ’ εξαμήνου σπουδών (εισακτέοι 2018)

Σειρά κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

1

Σ.Χ.

6180095

9.5

2

Σ.Π.

6180094

9.21

Φοιτητές/τριες με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας του Ε’ και ΣΤ’ εξαμήνου σπουδών (εισακτέοι 2017)

Σειρά κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

1

Ν.Α.

6170069

9.53

2

Ν.Γ.

6170072

8.58

Φοιτητές/τριες με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας του Ζ’ και Η’ εξαμήνου σπουδών (εισακτέοι 2016)

ΟΥΔΕΙΣ πληροί τις προϋποθέσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων μπορούν να ασκηθούν έως τις 11/12/2020. Η ένσταση κατατίθεται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ