Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει υιοθετηθεί διαδικασία διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων από το τμήμα εκπαιδευτικών – διοικητικών υπηρεσιών. Οι φοιτητές αφού συμπληρώσουν το έντυπο υποβολής παραπόνων το υποβάλλουν στη γραμματεία του Τμήματος.

Το έντυπο παραπόνων βρίσκεται εδώ.

Παράπονα ή/ και ενστάσεις μπορείτε να υποβάλλετε και στην ηλεκτρονική φόρμα στον σύνδεσμο: https://www.aueb.gr/el/complaints-form.