Προκηρύξεις

 • 24-09-2021
  Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για τις θέσεις αυτοδύναμης διδασκαλίας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 1807/28305-21/22.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092458 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11339901, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (
 • 23-07-2021
  Αριθμ. Πρωτ: 8782 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη 12η συνεδρίασή της (19/07/2021), αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψήφιου Μεταδιδάκτορα στο παρακάτω ερευνητικό θέμα: Εφαρμογή συστημάτων ηθικής διοίκησης και πράσινες πρακτικές διοίκησης εφοδιαστικών αλυσίδων στη βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης (Υπεύθυνος: Καθηγητής, Γ. Ιωάννου, ioannou@aueb.gr). Για την παραπάνω μεταδιδακτορική θέση, υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης από διεθνή και εθνικά ερευνητικά
 • 22-07-2021
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021–2022 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092458 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11339901». Δείτε την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 • 04-02-2021
  Αριθμ.πρωτ.: 473 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016 ή/και για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, ή/και Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, σύμφωνα
 • 03-02-2021
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 7η συνεδρίασή της (26/01/2021), αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά θέματα: Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ψηφιακή Εποχή (Υπεύθυνος κ. Νικολάου Ιωάννης, Καθηγητής, inikol@aueb.gr) Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα και Μεταφορά Τεχνολογίας (Υπεύθυνη κα Πραματάρη Αικατερίνη, Αν. Καθηγήτρια, k.pramatari@aueb.gr) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Επιχειρηματική Αναλυτική (Υπεύθυνη κα Πραματάρη
 • 08-10-2020
  ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ NΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ,ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.1807/20728-20
 • 24-09-2020
  Αριθμ.πρωτ.: 5158 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου  σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων, του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021: Εισαγωγή στην Πληροφορική (αυτόνομη διδασκαλία) Οργανωσιακή Συμπεριφορά και
 • 23-09-2020
  Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 1η συνεδρίασή της (16/09/2020), αποφάσισε την προκήρυξη έξι (6) θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά θέματα: Ενεργειακά Μοντέλα Νέων Αγορών (Υπεύθυνος κ. Ιωάννου Γ., Καθηγητής, ioannou@aueb.gr) Data Envelopment Analysis and Big Data (Υπεύθυνος κ. Κρητικός Ε., Αν. Καθηγητής, kmn@aueb.gr) Modelling and Optimization Methods for variants Vehicle Routing Problem with Environmental Criteria  (Υπεύθυνος κ. Κρητικός Ε., Αν. Καθηγητής, kmn@aueb.gr) Συνδυαστική Βελτιστοποίηση στη Βιομηχανία (
 • 22-09-2020
  Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 1807/20728-20/22.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΟ8Μ469Β4Μ-ΣΨ6), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5055805 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11328101, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από την
 • 10-07-2020
  Διαπιστωτική Πράξη Πρύτανη Πρακτικό Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανακήρυξη Υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Απόφαση Ορισμού Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου

Σελίδες