Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία του Τμήματος
 

Χρυσούλα Σακελλαρίου (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βικτώρια Φιλιπποπούλου
Πτυχίο Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σοφία Φιλίδου


Δημόσιες Σχέσεις του Τμήματος
 

Μαρία Κοντούλη
Πτυχίο Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.