Πρακτική Άσκηση και Πτυχιακή Εργασία

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:

I. Αποτελεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος με κωδικό μαθήματος 8156 και λαμβάνει 12 ECTS (πιστωτικές μονάδες), οι οποίες συμμετέχουν στα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου.

II. Εκπονείται από φοιτητές/τριες όπου έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 7 εξάμηνα σπουδών και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 24 μαθήματα (ή σε τουλάχιστον 29 μαθήματα για όσους έχουν συμπληρώσει 8 εξάμηνα φοίτησης) μέχρι την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτησή τους (Οι ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις (μαθήματα ανά έτος σπουδών) είναι κριτήριο αποκλεισμού (on-off) από τη διαδικασία επιλογής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.)

III. Οι ασκούμενοι φοιτητές υποχρεούνται: (α) να δηλώσουν ως μάθημα την "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ" στο εξάμηνο που την υλοποιούν και (β) να παραδώσουν την εργασία του μαθήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές ώστε να λάβουν προβιβάσιμο βαθμό.

IV. Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται σε 3 μήνες πλήρους απασχόλησης (η πλήρης απασχόληση υπολογίζεται 40 ώρες εβδομαδιαίως).

  • Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ» που υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020».
  • Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κονδύλια ΕΣΠΑ κάποια περίοδο ή είναι περιορισμένα και δεν καλύπτονται όλοι οι αιτούντες φοιτητές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο ιδιωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020». Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος του φοιτητή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μια φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ είτε με άλλους πόρους).

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα παρέχονται στον ιστότοπο: https://www.aueb.gr/el/internship

Στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας έχουν συμμετάσχει από το 2003 άνω των 1500 φοιτητών και άνω των 500 εταιρειών και οργανισμών. Περίπου το 20-25% των φοιτητών ανά έτος προσλήφθηκαν άμεσα από την εταιρεία με το πέρας της πρακτικής.

Οι κύριοι στόχοι της Πρακτικής είναι:

  • Η εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονα και πραγματικά προβλήματα αιχμής των Ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω της εφαρμογή ακαδημαϊκής γνώσης, ιδιαίτερα σε μια εποχή συνεχών αλλαγών στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις επιχειρηματικές πρακτικές και διαδικασίες.
  • Η δημιουργία σχέσεων ανάμεσα στους φοιτητές και το Τμήμα με σύγχρονες, δυναμικές επιχειρήσεις για συνεργασία σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης, εκπαίδευσης και έρευνας.

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική ως το επιστέγασμα των σπουδών και η αφετηρία της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων. Αποτελεί για τις συνεργαζόμενες εταιρείες μία άψογη ευκαιρία εύρεσης στελεχών και μεταφοράς πανεπιστημιακής γνώσης αιχμής στην επιχειρηματική πρακτική ειδικά στους τομείς των προσφερόμενων κατευθύνσεων: «Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας», «Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη»,  «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», «Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι» και «Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες».

  • Κάθε φοιτητής επιβλέπεται από έναν Καθηγητή μέσω τακτικών συναντήσεων και συνεχούς επικοινωνίας, με σκοπό την ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης, την αξιοποίηση των μεθόδων και τεχνικών του προγράμματος σπουδών και τη συγγραφή των σχετικών παραδοτέων.
  • Κάθε εταιρεία προσφέρει μία συνοπτική περιγραφή ανά προσφερόμενη θέση, αξιολογεί τους ενδιαφερόμενους και ορίζει έναν αντίστοιχο επιβλέποντα. Η επικοινωνία μεταξύ ακαδημαϊκού και εταιρικού επιβλέποντα είναι τακτική και ουσιώδης.

Σε όλες τις περιπτώσεις η Πρακτική Άσκηση συνοδεύεται από μία στοχευμένη Πτυχιακή Εργασία, η οποία συνδέεται με το περιεχόμενο της καθαυτό πρακτικής και συνάμα επεκτείνεται σε ευρύτερα ακαδημαϊκά κι ερευνητικά θέματα.