Δεδομένα Ποιότητας

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συλλέγει και παρακολουθεί δεδομένα ποιότητας, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ, στα πλαίσια του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος. Τα δεδομένα ποιότητας, τα οποία παρατίθενται στην συνέχεια, εστιάζουν κυρίως στους φοιτητές/τριες και στην παροχή υπηρεσιών προς τους/τις τελευταίους/ες και εντάσσονται στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες:

  1. Οι βασικοί δείκτες επιδόσεων σχετικά με τη συμμετοχή και επίδοση των προπτυχιακών φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους ανά ακαδημαϊκό  έτος και ανά εξεταστική περίοδο,
  2. Το  προφίλ φοιτητικού πληθυσμού του Τμήματος το οποίο περιγράφει τους δείκτες που  αφορούν: i) εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες, ii) νεοεισαχθέντες φοιτητές/τριες, iii) αλλοδαπούς φοιτητές/τριες, iv) φοιτητές/τριες ΑΜΕΑ και v) φοιτητές/τριες του προγράμματος Erasmus+. Επιπλέον, το προφίλ του φοιτητικού πληθυσμού αποτυπώνεται: i) στις εκθέσεις στις οποίες παρουσιάζονται τα δεδομένα ποιότητας σχετικά με τη συγκριτική και διαχρονική απεικόνιση των βάσεων εισαγωγής στα Τμήματα του ΟΠΑ και σε αντίστοιχα με αυτά, ii) στα στατιστικά προτιμήσεων των επιτυχόντων υποψηφίων.
  3. Η κατηγορία πορεία φοίτησης και επιτυχίες σπουδών, η οποία περιλαμβάνει δεδομένα ποιότητας σχετικά με: i) την κατανομή βαθμολογίας και τη μέση τιμή βαθμού πτυχίου των αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, και ii) την εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και τη διάρκεια σπουδών τους.
  4. Η κατηγορία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των μαθησιακών πόρων και της φοιτητικής στήριξης, στην οποία παρουσιάζονται στοιχεία για τις υπηρεσίες και τις υποδομές διδασκαλίας, μάθησης και υποστήριξης των φοιτητών/τριων. Πιο συγκεκριμένα, ανά ακαδημαϊκό και ημερολογιακό έτος, συγκεντρώνονται δεδομένα σχετικά με την κεντρική Βιβλιοθήκη, τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, τις ψηφιακές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες της Φοιτητικής Λέσχης, καθώς και τις  υπηρεσίες της Φοιτητικής Μέριμνας, τις δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης και τα αποτελέσματα του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.
  5. Στοιχεία σχετικά με τη σταδιοδρομία των αποφοίτων του Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο της Επιτροπής ΜΟΔΙΠ συγκροτήθηκε ομάδα έργου η οποία είχε ως αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης για την διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών/τριων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρωτογενής έρευνα διενεργήθηκε με τη χρήση δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου το οποίο αποστάλθηκε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΑ, σε φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται μεταξύ του 6ου και του 10ου έτους των σπουδών τους. Η έρευνα ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019.