Πιστοποίηση ΕΘΑΑΕ

  • Ελληνικά
  • English
-A +A

Αιτήσεις Συμμετοχής

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών λειτουργεί από το 1994. Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν δημοσιεύσεις σε σημαντικά περιοδικά του κλάδου τους, και εργάζονται σε πανεπιστημια, ερευνητικά ιδρύματα, τράπεζες και διεθνείς οργανισμούς.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

1.να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο
2.να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Προγραμμάτων το Διδακτορικό Π.Σ. – Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
3.να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης 
4.να αποστείλετε* στη Γραμματεία του Προγράμματος, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη) μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

Η υποβολή υποψηφιότητας δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

*Στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές οδηγίες κατά της διασποράς του COVID-19 η κατάθεση των δικαιολογητικών στις γραμματείες θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά ή μέσω απλού ταχυδρομείου. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Γραμματεία Διδακτορικού Προγράμματος – Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62
Γραφείο 605, 6ος όροφος (καθημερινά 10:00 – 18.00, 210-8203642, mlambrou@aueb.gr)