Προκήρυξη θέσης Εντεταλμένων Διδασκόντων - A

Αθήνα: 28-07-2023

Αριθμ. Πρωτ.: 13639

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

θέσης Εντεταλμένων Διδασκόντων

του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

O Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 33, 64, 173 και 304, του ν.4957/2022 (Α΄ 141), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
 2. Τη με αριθμ. Φ11/116043/Ζ2/23.09.2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ), με την οποία κατανέμονται στο Ο.Π.Α. εννέα (9) θέσεις για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173, του ν.4957/2022, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Φ11/148744/Ζ2/30.11.2022 Απόφαση της τέως Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  (ΑΔΑ: ΨΕΒ046ΜΤΛΗ-ΑΦΙ),
 3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. (συνεδρία 2η/30.09.2022/1, ΑΔΑ: ΨΚΟΖ469β4Μ-2ΜΨ) περί κατανομής θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο Ο.Π.Α.,
 4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής (συνεδρία 12η/2022-23/11.07.2023/Β2.1) περί προκήρυξης θέσης εντεταλμένων διδασκόντων για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσης Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, για την παροχή διδακτικού έργου στο πλαίσιο των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων και μαθημάτων του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024:

Γνωστικό Αντικείμενο

Τίτλος Μαθήματος

Είδος Μαθήματος

Διδακτικό έργο

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Γραμμική Άλγεβρα Ι

Υποχρεωτικό 1ου εξαμήνου σπουδών

αυτοδύναμη διδασκαλία

Στατιστική Μεθοδολογία

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R

Υποχρεωτικό 1ου εξαμήνου σπουδών

διεξαγωγή φροντιστηρίου/εργαστηρίου και εργαστηριακών ασκήσεων (σε 1 τμήμα)

Στατιστική Μεθοδολογία

Γραμμικά Μοντέλα

Υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου σπουδών

διεξαγωγή φροντιστηρίου/εργαστηρίου και εργαστηριακών ασκήσεων

Η απασχόληση θα είναι μερική, δυνάμει σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, το κόστος της οποίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α., βάσει της ως άνω αναφερόμενης απόφασης κατανομής θέσεων της τέως Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στο ίδιο ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης

Για την επιλογή, είναι επιθυμητή και θα ληφθούν υπόψη:

 1. η Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ εσωτερικού/εξωτερικού, στα ανωτέρω συγκεκριμένα μαθήματα ή σε συναφή μαθήματα με τα γνωστικά αντικείμενα της υπό πλήρωση θέσης
 2. οι Δημοσιεύσεις - με έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα της υπό πλήρωσης θέσης - σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών  

Κωλύματα (παράγραφος 9, του άρθρου 173, του Ν. 4957/2022):

Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

 1. Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 2. μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,
 3. ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
 4. συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 5. υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
 6. φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέχρι τις 28 Αυγούστου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, τότε ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 304 του ν.4957/2022 (Α΄ 141)
 5. Υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)
 6. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει
 7. Βεβαίωση Απογραφής από τον e-ΕΦΚΑ
 8. Υπεύθυνη δήλωση (μέσω της υπηρεσίας gov.gr) ότι δεν εμπίπτουν σε κανένα από τα προαναφερόμενα κωλύματα της παρ. 9, του άρθρου 173, του Ν. 4957/2022

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος*

Καθηγητής Ιωάννης Ντζούφρας