Ενημερωτική Συνάντηση Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

Κινητικότητα για σπουδές 2024-2025
 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ότι θα πραγματοποιηθεί Τμηματική ενημερωτική συνάντηση την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024  και ώρα 13.30.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσα από το Microsoft Teams και τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7c16356a46a243c6913cd4cb820d212e%40thread.tacv2/1612873099228?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%2299eeb13b-2627-41f8-ab0c-1079cf804871%22%7d 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2024

Γραμματεία Στατιστικής