Πρόσκληση Υποβολής Δημοσιεύσεων για Χρηματοδότηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για υποβολή υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του

Προγράμματος «Ενίσχυση Ερευνητικής Αριστείας ΟΠΑ» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

O Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη

  1. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (συνεδρία: 142η/23.11.2022) επί του Προγράμματος Ενίσχυσης Ερευνητικής Αριστείας ΟΠΑ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023,
  2. τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής (συνεδρία 4η/2022-23/20.12.2022 και 5η/2022-23/24.01.2023) περί ορισμού λίστας κορυφαίων διεθνών επιστημονικών περιοδικών στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Στατιστικής,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής τα οποία δημοσίευσαν άρθρο (ή έχουν λάβει ενημέρωση αποδοχής άρθρου προς δημοσίευση) από 31/8/2021 έως και 31/12/2022 σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό το οποίο βρίσκεται στις εγκριθείσες από τη Συνέλευση του Τμήματος λίστες κατάταξης διεθνών επιστημονικών περιοδικών, να υποβάλουν υποψηφιότητα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Ερευνητικής Αριστείας ΟΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Δύναται να χρηματοδοτηθούν μέχρι πέντε (5) δημοσιεύσεις, κάθε μια από τις οποίες μπορεί να λάβει χρηματοδότηση μόνο μία φορά στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ πρέπει να περιλαμβάνουν τεκμηρίωση αναφορικά με την ποιότητα των δημοσιεύσεων.

Σε περίπτωση δημοσίευσης από συγγραφείς που προέρχονται από διαφορετικά τμήματα του ΟΠΑ, η υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλεται μέσω της Συνέλευσης ενός μόνο τμήματος, κατόπιν συνεννόησης των συγγραφέων.

Τα Μέλη ΔΕΠ που θα λάβουν τη χρηματοδότηση θα πρέπει να έχουν υποβάλει, κατά την κατάρτιση της σύμβασης, τα πιο πρόσφατα απογραφικά δελτία έρευνας και διδασκαλίας στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΜΟΔΙΠ. Μέλη ΔΕΠ τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες εξάμηνο διδασκαλίας κατά την κατάρτιση της σύμβασης θα πρέπει να υποβάλουν τα απογραφικά δελτία και να ενημερώσουν τον ΕΛΚΕ έγκαιρα μετά την ολοκλήρωση του αντίστοιχου εξαμήνου. Για την έναρξη και χρηματοδότηση του εκάστοτε έργου, ο αρμόδιος διαχειριστής θα ζητά να του κοινοποιηθούν τα σχετικά απογραφικά δελτία έρευνας και διδασκαλίας από την ΜΟΔΙΠ.

Η χρηματοδότηση για κάθε δημοσίευση ανέρχεται στο ποσό των 3.500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια αξιοποίησης του ποσού αυτού μέχρι ένα ημερολογιακό έτος από την ημέρα έναρξης του σχετικού έργου. Το σύνολο της χρηματοδότησης καταβάλλεται με την έναρξη του εκάστοτε έργου στον ΕΛΚΕ, κατόπιν αιτήματος του επιστημονικού υπευθύνου και έγκρισης του από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ. Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο κατά τη λήξη του έργου επιστρέφει στον ΕΛΚΕ. Τα έργα δύναται να παρατείνονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κατόπιν σχετικού αιτήματος του επιστημονικού υπευθύνου, έως 6 μήνες.

Ο ωφελούμενος ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ορίζει την ομάδα έργου, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μέλη ΔΕΠ και συνεργαζόμενους ερευνητές (Υποψήφιους Διδάκτορες,  Μεταδιδάκτορες) με ενεργή σχέση με το ΟΠΑ. Η διαχείριση των έργων θα γίνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Rescom του ΕΛΚΕ.

Η χρηματοδότηση καλύπτει τις ακόλουθες δαπάνες: αμοιβή ερευνητικής ομάδας πλην μελών ΔΕΠ, δαπάνες μετακινήσεων, δαπάνες διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, δαπάνες για χρήση ή πρόσβαση σε εξοπλισμό, υποδομές ή άλλους πόρους, δαπάνες για αγορά εξοπλισμού μέχρι 30% του συνολικού προϋπολογισμού. Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά κινητών τηλεφώνων. Αναλυτικότερα οι κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από το πρόγραμμα παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1 της παρούσης. Οι δαπάνες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ και στις οικείες διατάξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Δημοσιευμένο άρθρο ή/και ενημέρωση αποδοχής άρθρου προς δημοσίευση (όπου θα πρέπει να φαίνεται η ημερομηνία αποδοχής ή δημοσίευσης εντός της περιόδου 31/8/2021 έως και 31/12/2022)

Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει το πολύ μία (1) αίτηση υποψηφιότητας για κάθε λίστα περιοδικών με την επισήμανση ότι θα μπορεί να βραβευθεί μόνο για μία δημοσίευση.

Η παρούσα πρόσκληση να δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Τμήματος Στατιστικής.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Ιωάννης Ντζούφρας

Παράρτημα 1

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Προγράμματος «Ενίσχυση Ερευνητικής Αριστείας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

για το ακαδημαϊκό έτος 20222023

1. Αμοιβές μελών της Ερευνητικής Ομάδας

Μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ ή άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής δε δύνανται να λάβουν αμοιβή από το Πρόγραμμα. Τα αμειβόμενα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας μπορεί να είναι οι Μεταδιδακτορικοί/ές

Ερευνητές/τριες και Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες σε ενεργή σχέση με το τμήμα.

2. Δαπάνες αναλωσίμων

Οι δαπάνες για αναλώσιμα είναι επιλέξιμες και περιλαμβάνουν ενδεικτικά την αγορά υλικών άμεσης ανάλωσης που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της έρευνας και την υλοποίηση του Έργου.

3. Δαπάνες μετακινήσεων

Αφορούν μετακινήσεις του/της ΕΥ και των μελών της Ομάδας Έργου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για συμμετοχή σε συνέδρια για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, για έρευνα πεδίου ή για ερευνητική συνεργασία με μέλη της Ομάδας Έργου που ανήκουν σε άλλους Φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

4. Δαπάνες διάχυσης

Ενδεικτικά περιλαμβάνουν δαπάνες δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, δαπάνες εγγραφής σε συνέδρια με ομιλία/ανακοίνωση ή αφίσα (poster), δαπάνες οργάνωσης και διεξαγωγής ημερίδων ή/και συνεδρίων, δαπάνες για έκδοση μονογραφιών και βιβλίων, δαπάνες για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, για την ανάπτυξη ιστοσελίδων και την προβολή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται δαπάνες για την υποβολή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε φορείς της ημεδαπής και σε αντίστοιχους φορείς της αλλοδαπής, καθώς και δαπάνες άλλου είδους για την κατοχύρωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, κτλ.

5. Δαπάνες για χρήση ή πρόσβαση σε εξοπλισμό, υποδομές ή άλλους πόρους

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες που απαιτείται να καταβληθούν για τη χρήση ή πρόσβαση σε ερευνητικό εργαστηριακό εξοπλισμό, ερευνητικές υποδομές ή άλλους πόρους που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του ερευνητικού Έργου. Ενδεικτικά, στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταχθούν ως επιλέξιμες, πέραν των δαπανών για τη χρήση ή πρόσβαση σε ερευνητικό εργαστηριακό εξοπλισμό ή υποδομές, δαπάνες για την πρόσβαση σε πόρους που είναι απαραίτητοι u947 για τη υλοποίηση του ερευνητικού Έργου όπως: πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, συνδρομές σε βιβλιοθήκες, αρχεία και συλλογές Φορέων του εσωτερικού και του εξωτερικού, προμήθεια προγραμμάτων λογισμικού εξειδικευμένου ερευνητικού σκοπού, επικαιροποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων λογισμικού (software ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 2023/Δ 5 updates), μετατροπή έντυπων και οπτικοακουστικών αρχείων σε ψηφιακά αρχεία και αξιοποίησή τους, δαπάνες για απόκτηση άλλου τύπου ειδικών δεδομένων κτλ.

6. Δαπάνες για αγορά εξοπλισμού

Δίνεται η δυνατότητα αγοράς μικροεξοπλισμού νέου ή μεταχειρισμένου που είναι αναγκαίος για την υλοποίηση του ερευνητικού Έργου. Το συνολικό επιλέξιμο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Δεν επιτρέπεται η αγορά κινητών τηλεφώνων και smartphones. Για να θεωρηθεί ως επιλέξιμη η δαπάνη, απαιτείται ειδική τεκμηρίωση της χρησιμότητας του εξοπλισμού για την υλοποίηση του Έργου.