Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023 -2024

Στην Αθήνα σήμερα, 09.11.2023, συνεδρίασε η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, όπως ορίστηκε από την 1η Συνεδρίαση Ακ. Έτους 2023-2024 στις 26.09.2023, για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων φοιτητών στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2023 - 2024 του Τμήματος Στατιστικής με Κωδικό ΟΠΣ 5180992 και κωδ. ΕΛΚΕ 11354008,  που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού έλαβε υπόψη:

  1. Την από 26.09.2023 σχετική απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ακ. έτους 2023 - 2024, αναφορικά με την επικαιροποίηση του εσωτερικού Κανονισμού Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης.
  2. Τα παρακάτω κριτήρια επιλογής φοιτητών:

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται σε φοιτητές/τριες όπου έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών τους (3ο έτος), να έχουν κατοχυρώσει τουλάχιστον 80 ΠΜ, να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 8 υποχρεωτικά μαθήματα μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση τους, και να συμμετάσχουν σε σχετική ενημερωτική συνάντηση/σεμινάριο του γραφείου Πρακτικής Άσκησης. [Οι ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις (μαθήματα ανά έτος σπουδών) είναι κριτήριο αποκλεισμού (on-off) από τη διαδικασία επιλογής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης].

Κριτήρια Αξιολόγησης: Αφού ελεγχθεί το κριτήριο αποκλεισμού αρχίζει η διαδικασία αξιολόγησης η οποία βασίζεται στα κάτωθι κριτήρια, τα οποία βαθμολογούνται σε κλίμακα 0 -100:

  • Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς οι φοιτητές μέχρι την προηγούμενη εξεταστική από την αίτησή τους. Ο Μ.Ο. πολλαπλασιάζεται με 10. Το κριτήριο αυτό έχει βαρύτητα 80%.
  • Σύνολο ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής από τα αντίστοιχα μαθήματα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, σε σχέση με το ελάχιστο πλήθος μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Το κριτήριο αυτό έχει βαρύτητα 10%.
  • Το έτος σπουδών του φοιτητή. Για το 3ο ή 4ο έτος σπουδών παίρνει 100 βαθμούς και για κάθε έτος μετά το 4ο  χάνει 10 μονάδες. Το κριτήριο αυτό έχει βαρύτητα 10%.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο όριο των επιλεγέντων ατόμων θα κριθούν με κριτήριο το Μ.Ο. βαθμολογίας του/της φοιτητή/τριας μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση.

  1. Την διασταύρωση των ακαδημαϊκών κριτηρίων με τη γραμματεία του Τμήματος.
  2. Την απόφαση του Επιστημονικού Υπευθύνου για τη διάθεση 10 επιδοτούμενων θέσεων πρακτικής άσκησης κατά το Χειμερινό Εξάμηνο  Ακ. Έτους 2023 – 2024.
  3. Την μη υποβολή ενστάσεων στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα από τις 02/11/2023 μέχρι και τις 08/11/2023 στις 14:00μμ.

Αποφασίζει ομόφωνα ότι τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων φοιτητών που αναρτήθηκαν στις 02.11.2023 καθίστανται και οριστικά, σύμφωνα με τα παρακάτω.

Επιλέχθηκαν οι παρακάτω 8 φοιτητές/τριες για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Στατιστικής» Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2023- 2024:

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ

α/α

Αριθμός Μητρώου

Κριτήρια Αποκλεισμού (ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ)

 Έτος σπουδών 

Μέσος Όρος              *των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς οι φοιτητές μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική

Σύνολο μονάδων (ECTS) φοιτητή    *από τα μαθήματα που έχει εξεταστεί επιτυχώς μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)  που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου

Κριτήριο Α (Μ.Ο. * 10)

Κριτήριο Β (ECTS)

Κριτήριο Γ (Έτος)

Βαθμολογία

1

6190055

ΝΑΙ

5

8,17

182

240

81,7

75,83

90

81,94

2

6190065

ΝΑΙ

5

7,27

198

240

72,7

82,5

90

75,41

3

6170003

ΝΑΙ

7

6,88

196,5

240

68,8

81,88

70

70,23

4

6200093

ΝΑΙ

4

6,92

108,5

240

69,2

45,21

100

69,88

5

6200049

ΝΑΙ

4

6,66

117

240

66,6

48,75

100

68,16

6

6190062

ΝΑΙ

5

6,34

150,5

240

63,4

62,71

90

65,99

7

6200083

ΝΑΙ

4

6,37

82,5

240

63,7

34,38

100

64,40

8

6180046

ΝΑΙ

6

6,13

139,5

240

61,3

58,13

80

62,85

Δεν υπάρχει λίστα επιλαχόντων.

Οι προσφερόμενες επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης που δεν καλύφθηκαν, θα μεταφερθούν στο Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2023 – 2024.