Όροι Φοίτησης

Όροι Φοίτησης

Όταν αποφασίζεται η προκήρυξη των θέσεων, η Γ.Σ.Ε.Σ. καθορίζει τα μαθήματα που θα προσφέρονται κάθε εξάμηνο, ποια από αυτά θα είναι υποχρεωτικά, καθώς επίσης και τον αριθμό των ωρών διαλέξεων και φροντιστηριακών ασκήσεων για κάθε μάθημα.

​Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που οι αδικαιολόγητες απουσίες σε ένα μάθημα ξεπερνούν το 1/3 των ωρών φοίτησης, ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και το επαναλαμβάνει για ακόμη μια φορά την αμέσως επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί.

​Κάθε φοιτητής μπορεί να δώσει εξετάσεις σε μαθήματα που απέτυχε κατά την εξεταστική περίοδο του  Σεπτεμβρίου. Αν ένας φοιτητής αποτύχει,  και στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου τότε δικαιούται να εξεταστεί στην αμέσως επόμενη εξέταση του μαθήματος και σε περίπτωση αποτυχίας διαγράφεται από το πρόγραμμα παίρνοντας μόνο ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να εκφράζουν εγγράφως, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, παράπονα ή να υποβάλλουν ενστάσεις σε αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το Τμήμα και αφορούν τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στα ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 34 του Ν. 4485/2017.

​Η επιλογή για το πρόγραμμα γίνεται σε πέντε φάσεις

  1. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ καταρτίζει κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση και απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια (π.χ. απόφοιτος μη σχετικού τμήματος κλπ.).

  2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καλεί σε συνέντευξη όσους υποψήφιους απέμειναν. Η συνέντευξη γίνεται ενώπιον τουλάχιστον δύο (2) μελών της Επιτροπής.

  3. Διεξάγονται εσωτερικές εξετάσεις, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

  4. Ιεραρχούνται οι υποψήφιοι και η Επιτροπή προβαίνει στην τελική επιλογή.

  5. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: βαθμό πτυχίου, βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ, επιστημονικές εργασίες, τυχόν εργασιακή εμπειρία, καθώς και ποιοτικά κριτήρια, όπως (ενδεικτικά) : πανεπιστήμιο και τμήμα προέλευσης, είδος ερευνητικής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας, γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, προσωπική συνέντευξη, συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή/και εργοδότες.