Πρακτική Άσκηση (6 - 14 ΠΜ)

Κωδικός: 
6801
Εξάμηνο: 
7ο
8o
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

Είναι δυνατόν να γίνει, μια μόνο φορά και αναφέρεται στην εφαρμογή μεθόδων της Στατιστικής σε εργασιακό χώρο του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα. Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη διδάσκοντος του Τμήματος που θα τον εποπτεύσει και την έγκριση του Συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης που έχει ορίσει το Τμήμα και να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνει, μετά την ολοκλήρωση του 6ου εξαμήνου σπουδών, από το καλοκαίρι και έπειτα. Ο φοιτητής πρέπει να έχει κατοχυρώσει τουλάχιστον 80ΠΜ και να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 8 υποχρεωτικά μαθήματα. Ανάλογα με το αντικείμενο και την διάρκειά της, μπορεί να αποφέρει από 6 έως 14 ΠΜ. Ο αριθμός των ΠΜ καθορίζεται, κατά περίπτωση, από το Συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης μετά από πρόταση του επιβλέψαντος μέλους ΔΕΠ. Πριν από κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης υλοποιούνται σεμινάρια προετοιμασίας. URL: https://www.aueb.gr/internship Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στην αντίστοιχη ενότητα του παρόντος Οδηγού Σπουδών.

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.