Ερευνητικά Εργαστήρια

Τα Ερευνητικά Εργαστήρια αποτελούν έναν βασικό άξονα της έρευνας που διεξάγεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουν ως σκοπό την εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας και την αύξηση των γνώσεων που δημιουργείται από ερευνητικές ομάδες με κοινά ή συμπληρωματικά ερευνητικά ενδιαφέροντα. Επίσης, τα Ερευνητικά Εργαστήρια συντελούν αφενός στη δημιουργία ενός ελκυστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με συνέργειες με τα άλλα εργαστήρια και αφετέρου στην εκπόνηση υψηλής ποιότητας διδακτορικών διατριβών, καθώς και στην ερευνητική ανάδειξη νέων μελών ΔΕΠ με υψηλά προσόντα. Κάθε Εργαστήριο ανήκει και λειτουργεί σε συγκεκριμένο Τμήμα της σχολής, υποστηρίζει τις ερευνητικές προτεραιότητες και πρωτοβουλίες του Τμήματος (ή Τμημάτων όπου και ανήκουν τα μέλη του Εργαστηρίου), συμβάλλει κατά το δυνατόν στην ικανοποίηση διδακτικών αναγκών του Τμήματος και το αντικείμενό του σχετίζεται άμεσα με τις κατευθύνσεις ή γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Κανονισμός Λειτουργίας Ερευνητικών Εργαστηρίων

Σήμερα στη σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργούν τα ακόλουθα ερευνητικά εργαστήρια: 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 1. Εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής (BILab)
 2. Εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής (LBS)
 3. Εργαστήριο Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς - "Αγορά"
 4. Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων
 5. Διεπιστημονικό Εργαστήριο Λογιστικών Μελετών Χρηματοδοτικής Διοίκησης, και Οικονομικού Δικαίου

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

 1. Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας (BCLab)
 2. Εργαστήριο Μάρκετινγκ
 3. Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HRMLab)

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 1. Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών (AISLab)
 2. Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών (FinLab)
 3. Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αποτίμησης Επιχειρήσεων
 4. Εργαστήριο Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής (BeFin)
 5. Εργαστήριο Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης (ISFMLab)

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 1. Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης (MSL)
 2. Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN)
 3. Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής (BALab)
 4. Εργαστήριο Διοικητικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών (ISTLab)
 5. Εργαστήριο Μάνατζμεντ, Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας