Όραμα - Αξίες

MOTO

Στηρίζουμε πανανθρώπινες αξίες
Δημιουργούμε ηγέτες με διεθνή εμβέλεια
Ενδυναμώνουμε τις επιχειρήσεις και την κοινωνία

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Επιδιώκοντας την αριστεία στην έρευνα και τη διδασκαλία και τη συνεχή εξέλιξη και ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ έχει ως αποστολή της την προαγωγή και διάχυση γνώσης με παγκόσμιο αντίκτυπο. 

Με βασικούς πυλώνες το management, την τεχνολογία, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και μέσω της έρευνας και στρατηγικών διεθνών συνεργασιών, η Σχολή στοχεύει στο να συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία ηγετών που θα στηρίζονται σε ισχυρές πανανθρώπινες αξίες και θα είναι ικανοί να δημιουργούν αξία για τον άνθρωπο, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

1. Πανανθρώπινες αξίες

 • Πέρα από γνώσεις και δεξιότητες, ο σύγχρονος ηγέτης μιας επιχείρησης, είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζεται από ηθικές αρχές και αξίες και να αποτελεί role model για τις ομάδες που διοικεί.
 • Αξιοποίηση ελληνικής κληρονομιάς → διδάγματα αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, π.χ.:
  • ηθικές αρετές του Αριστοτέλη (ανδρεία, σωφροσύνη, δικαιοσύνη, μεγαλοψυχία, φιλοτιμία, αλήθεια, φιλία κλπ)
  • αρετές του ηγέτη κατά τον Πλάτωνα (σύνεση, τόλμη, δράση με βάση τη γνώση και τη φρόνηση-σωστή κρίση, προβλεπτικότητα και αποφασιστικότητα, σωφροσύνη, εγκράτεια, αυτοπειθαρχία, έλεγχος επιθυμιών κλπ)
 • Ανάδειξη της διαχρονικότητας της ελληνικής σκέψης και στον χώρο του management & καινοτόμος συνεισφορά της Σχολής στον χώρο αυτό
 • Υιοθέτηση νοοτροπίας που στοχεύει συνδυαστικά στη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας

2. Ηγεσία σε διεθνές επίπεδο

 • Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τους σύγχρονους ηγέτες των επιχειρήσεων
 • Η έννοια του ηγέτη εμφανίζεται στα motto πολλών κορυφαίων Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της παράδοσης του ΟΠΑ
 • Διεπιστημονικές και διεθνείς συνεργασίες
 • Διεθνής προσανατολισμός (βέλτιστες πρακτικές, διεθνείς πιστοποιήσεις, κλπ) για καλλιέργεια διεθνούς νοοτροπίας και διεθνούς αναγνωρισιμότητας της Σχολής
 • Καλλιέργεια κουλτούρας επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

3. Συμβολή στην ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και ευρύτερα των κοινωνιών

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ

 • Διεύρυνση της αποστολής των επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκρίνονται παράλληλα στους εταιρικούς στόχους και τις σύνθετες κοινωνικές προσδοκίες, επηρεάζοντας θετικά την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των κοινωνιών
 • Βελτίωση κοινωνικού αποτυπώματος Σχολής
 • Υιοθέτηση από τη Σχολή ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου που συνδυάζει αποτελεσματικά την οικονομική με την κοινωνική αξία
  • Ενίσχυση και προβολή των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας της Σχολής
  • Ισχυροποίηση συνεργασιών με φορείς που αποτελούν κέντρα γνώσης και παρέχουν εργαλεία ολοκληρωμένης προσέγγισης στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) (π.χ. United Nations Global Compact, Global Compact)
  • Ευαισθητοποίηση φοιτητών Ενδυνάμωση υφιστάμενων συνεργασιών (π.χ. AUEB Energy & Sustainability Club) και ανάπτυξη νέων (π.χ. 50+20 initiative)

*Το μότο της Σχολής εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, στις 27 Ιουνίου 2014 και από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου στις 10 Ιουλίου 2014.