Πιστοποίηση

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) έλαβε την πιστοποίηση, από το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), με τετραετή διάρκεια ισχύος (από 10/9/2019 έως 9/9/2023).

Η σημαντική πιστοποίηση εγκρίθηκε καθώς διαπιστώθηκε, σε συνέχεια σχετικής διαδικασίας, ότι το ΠΠΣ του Τμήματος ΟΔΕ συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Διαβάστε ολόκληρη την Αναφορά Πιστοποίησης (Accreditation Report).

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Με απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) χορηγήθηκε πιστοποίηση στο ΠΠΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, με τετραετή διάρκεια ισχύος (από 29/05/2020 έως 28/05/2024).

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΘΑΑΕ, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).     

Διαβάστε ολόκληρη την Αναφορά Πιστοποίησης (Accreditation Report).

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής με την από 10/9/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), έλαβε πιστοποίηση με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών (από 10/9/2019 έως 9/9/2023).

Η πιστοποίηση χορηγήθηκε, καθώς μετά τη διενέργεια των προβλεπόμενων διαδικασιών διαπιστώθηκε ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Διαβάστε ολόκληρη την Αναφορά Πιστοποίησης (Accreditation Report).

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) έλαβε την πιστοποίηση, από το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), με τετραετή διάρκεια ισχύος (από 17/07/2019 έως 16/07/2023).

Η σημαντική πιστοποίηση εγκρίθηκε καθώς διαπιστώθηκε, σε συνέχεια σχετικής διαδικασίας, ότι το ΠΠΣ του Τμήματος ΔΕΤ συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Διαβάστε ολόκληρη την  Αναφορά Πιστοποίησης (Accreditation Report).