Πολιτική Ποιότητας

Όλα τα Τμήματα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ εφαρμόζουν πολιτική διασφάλισης ποιότητας, η οποία είναι εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών τους.

Η πολιτική των Τμημάτων δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου  το  ακαδημαϊκό  και  διοικητικό  προσωπικό  του,  αλλά  και  οι  φοιτητές  του  να αναλαμβάνουν  την  ευθύνη  για  τη  διασφάλιση  της  ποιότητας  σύμφωνα  με το  ρόλο  που  τους αναλογεί.

Τα Τμήματα δεσμεύονται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό των προγραμμάτων σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό τους, υλοποιεί τους στρατηγικούς τους στόχους και καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή τους.

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας των Τμημάτων της Σχολής προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

  • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών,
  • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
  • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
  • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
  • την  προώθηση  της  ποιότητας  και  ποσότητας  του  ερευνητικού  έργου  των  μελών  της εκάστοτε ακαδημαϊκής μονάδας,
  • τους τρόπους  σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
  • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
  • την  ποιότητα  των  υποστηρικτικών  υπηρεσιών,  όπως  οι  διοικητικές  υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,
  • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ) στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ των Τμημάτων και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Μπορείτε να βρείτε την πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος στο σύνδεσμο https://www.aueb.gr/el/content/politiki-diasfalisis-poiotitas.