Διοίκηση

Η Σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους. 

Τα Οργανα της Σχολής είναι: 

  • Ο/Η Κοσμήτορας που είναι:
    • Μέλος της Συγκλήτου
    • Μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
    • Πρόεδρος της Κοσμητείας
  • Η Κοσμητεία και 
  • Η Γενική Συνέλευση

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων


Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου
 Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης
Πρόεδρος Τμήματος ΟΔΕ

Καθηγητής Κωνσταντίνος Ήντουνας
Πρόεδρος Τμήματος Μ&Ε

Αν. Καθηγητής Γεώργιος Χαλαμανδάρης
Πρόεδρος Τμήματος ΛΟΧΡΗ

Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη
Πρόεδρος Τμήματος ΔΕΤ

Η Κοσμητεία της Σχολής απαρτίζεται από την Κοσμήτορα της Σχολής, του προέδρους των Τμημάτων της σχολής, έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών, καθώς και εκποσώπους των φοιτητών της σχολής.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. της σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών.