Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 4/10/2022 στις 3:00 μ.μ. θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Στατιστικής ΦΑΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ.

Για την παρακολούθηση της παρουσίασης διατίθεται το link:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTYyNmE3MzItN2FlNy00M2I2LTg3NGQtZTQyNWU4Yzg1YmRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%22f79512de-5a2d-49ee-8fbb239aa645a6a4%22%7d

Τίτλος Εργασίας: «Μπεϋζιανής προσέγγιση στην πρόβλεψη του κατά ηλικία συντελεστή θνησιμότητας»

Επιβλέπων: κ. Ν. Δεμίρης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Στατιστικής

Από τη

Γραμματεία του  Τμήματος Στατιστικής