Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Κωδικός: 
1883
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει τα χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα, τη χρήση τους για επενδυτικούς σκοπούς και στη διαχείριση κινδύνων. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακά συμβόλαια, συμφωνίες ανταλλαγής απαιτήσεων και χρηματοοικονομικά δικαιώματα αποτελούν μέρος της ύλης ενώ παρουσιάζονται διάφορες μέθοδοι αποτίμησής τους (π.χ. για τα δικαιώματα προαίρεσης, διωνυμική, τριωνυμική και Βlack and Scholes). Επενδυτικές στρατηγικές με βάση τη διακύμανση και άλλες μεθόδους όπως και ο σχηματισμός βέλτιστων λόγων αντιστάθμισης κινδύνων αποτελούν μέρος της ύλης του μαθήματος.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων, Μυλωνάς Νικόλαος Θ. Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, Πουφίνας Θωμάς, Φλώρος Χρήστος Λεπτομέρειες