Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

2108203 303
2108203 304 
2108203 305
econ@aueb.gr Ιστοσελίδα Τμήματος

ΙΔΡΥΣΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: 


Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι το αρχαιότερο Τμήμα στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα. Η ίδρυσή του συμπίπτει με την ίδρυση της ΑΣΟΕΕ το 1920. Σαφής διάκριση μεταξύ των Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών γίνεται για πρώτη φορά το 1955. Τα δυο Τμήματα ανεξαρτητοποιούνται πλήρως το 1984 και ονομάζονται Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το 1978 λειτουργεί το πρώτο Πρόγραμμα οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών στη χώρα. Το Τμήμα αποκτά τη σημερινή του ονομασία (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) το 1989. Σκοπός του Τμήματος είναι η συμβολή στην προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης και η εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου. Το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα στον διεθνή επιστημονικό κλάδο και με κριτήριο το συνολικό έργο -ερευνητικό και διδακτικό- των μελών ΔΕΠ, αποτελεί το κορυφαίο Τμήμα της χώρας στον τομέα της Οικονομικής Επιστήμης. Το Τμήμα είναι, επίσης, πρώτο στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών μεταξύ των Τμημάτων της κατηγορίας του. Οι πτυχιούχοι του γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στα πλέον γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει εξήντα δυο (62) μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Το κάθε μάθημα διδάσκεται τέσσερις ώρες την εβδομάδα. Σε ορισμένα μαθήματα, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έχουν προστεθεί μία ή δυο ώρες για φροντιστηριακές ασκήσεις. Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει ορισμένα μαθήματα κάθε χρόνο για τεχνικούς ή διοικητικούς λόγους. Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τριάντα έξι (36) μαθήματα, πέρα από το μάθημα της ξένης γλώσσας και τα μαθήματα Διδακτικής και Παιδαγωγικής. Από τα μαθήματα αυτά, τα δεκαεννέα (19) είναι υποχρεωτικά και αποτελούν τον κορμό του Προγράμματος. Από τα υπόλοιπα δεκαεπτά (17), τα οκτώ (8) είναι υποχρεωτικά της κατεύθυνσης που θα επιλέξει ο φοιτητής και τα εννέα (9) είναι μαθήματα επιλογής. Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στοχεύουν στην εμβάθυνση της επιστημονικής κατάρτισης των οικονομολόγων. Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται μέσω ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης όσο και στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα είναι τα παρακάτω:

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος στα Οικονομικά είναι να προετοιμάσει υποψήφιους που επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή ερευνητική σταδιοδρομία. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν θέσεις μελών ΔΕΠ, καθώς και ανώτατων στελεχών σε τράπεζες, επιχειρήσεις και άλλους Οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά λειτουργεί από το 1978 και κατατάσσεται ανάμεσα στα πιο οργανωμένα Διδακτορικά Προγράμματα που προσφέρονται από διακεκριμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 


Όσοι από τους πτυχιούχους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση των διπλωμάτων επιπέδου Master και Διδακτορικού (PhD) μπορούν είτε στο Πανεπιστήμιό μας είτε σε άλλα Πανεπιστήμια. Η φοίτηση στο συγκεκριμένο Τμήμα θέτει τις βάσεις για επιτυχή σταδιοδρομία σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς Οργανισμούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της χώρας μας και των χωρών του εξωτερικού και για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τόσο σε ελληνικά όσο και σε ξένα Πανεπιστήμια.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 


  • Εργαστήριο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΕΜΟΠ)

  Α. Ταυτότητα του ΕΜΟΠ Το Εργαστήριο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΕΜΟΠ) ιδρύθηκε το 1991 από μία ομάδα οικονομολόγων καθηγητών πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.  Ξεκίνησε σαν ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό Ινστιτούτο (ΙΜΟΠ) και εντάχθηκε στη συνέχεια στο Οικονομικό Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Κύριος στόχος του παραμένει το να συμβάλλει, μέσω των ερευνητικών του προγραμμάτων, συνεδρίων, σεμιναρίων, δημόσιων συζητήσεων, άρθρων, βιβλίων και περιοδικών εκδόσεων, στις προσπάθειες για μία αποτελεσματικότερη οικονομική πολιτική στη χώρα μας.< Σήμερα, το ΕΜΟΠ έχει οργανωμένα γραφεία στην Αθήνα ενώ έχει αναπτύξει ένα δίκτυο ερευνητικών δραστηριοτήτων με το οποίο είναι συνδεδεμένοι μερικοί από τους σημαντικότερους Έλληνες οικονομολόγους του εξωτερικού. Στο ΕΜΟΠ συμμετέχουν ως Ερευνητικοί Εταίροι περίπου πενήντα (50) οικονομολόγοι από Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διοικείται από μια οκταμελής Συμβουλευτική Επιτροπή και την εποπτεία των ακαδημαϊκών θεμάτων έχει επταμελές Ακαδημαϊκό Συμβούλιο.   

Β. Σκοποί και Στόχοι του ΕΜΟΠ

Σκοποί του Εργαστηρίου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΕΜΟΠ) συνεχίζουν να είναι η προαγωγή της έρευνας σε θέματα οικονομικής πολιτικής και θεσμικής οργάνωσης της οικονομίας, καθώς και η ενεργός συμμετοχή των μελών του στο σχετικό δημόσιο διάλογο, με βάση τις μεθόδους, τα εργαλεία και τα συμπεράσματα της σύγχρονης οικονομικής ανάλυσης. Ανάμεσα στους πρωταρχικούς σκοπούς του είναι επίσης, και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων οικονομολόγων και των συναδέλφων τους στο εξωτερικό. Το ΕΜΟΠ ενθαρρύνει την πολυφωνία στα θέματα οικονομικής πολιτικής και τηρεί στάση ακαδημαϊκής και πολιτικής ουδετερότητας. Ως οργανισμός, δεν λαμβάνει ούτε προωθεί συγκεκριμένες θέσεις στα θέματα οικονομικής πολιτικής. Οι απόψεις για τα θέματα αυτά των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπης και του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, καθώς και των Ερευνητικών Εταίρων του είναι προσωπικές και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν το Ινστιτούτο.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΜΟΠ: https://www.dept.aueb.gr/el/imop

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης διαθέτει εξειδικευμένο εργαστήριο Οικονομετρίας προκειμένου να χρησιμοποιείται από τα μέλη ΔΕΠ, τους μεταπτυχιακούς και όσους από τους προπτυχιακούς φοιτητές ασχολούνται με έρευνα στην Οικονομετρία και την Ποσοτική Οικονομική Ανάλυση. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο πλήρως με PC καθώς επίσης και με ένα αριθμό ισχυρότερων μηχανημάτων (Workstations) που χρησιμοποιούνται για πιο περίπλοκες υπολογιστικά στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τα κατάλληλα Οικονομετρικά, Στατιστικά και Μαθηματικά προγράμματα και πρόκειται να συνδεθεί με ελληνικές και διεθνείς πηγές οικονομικών στατιστικών στοιχείων. Το Εργαστήριο Οικονομετρίας στοχεύει στη θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα στο τομέα της Οικονομετρίας και της Χρηματοοικονομικής. Ιδιαίτερα επικεντρώνεται σε υπολογιστικά εντατικές διαδικασίες, όπως εκτιμήσεις στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων, αλληλοκαληπτόμενων (nested) διαδικασιών επαναληπτικής δειγματοληψίας, χειρισμού μεγάλων δειγμάτων χρονοσειρών διαστρωματικών στοιχείων (panels) ή δειγματοληψιών, παράλληλη επεξεργασία, κτλ. Βασική επιδίωξη του εργαστηρίου είναι να αποτελέσει πόλο έλξης που θα συγκεντρώσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες όλων των οικονομετρών του Πανεπιστημίου , που είναι διασκορπισμένοι σε πέντε διαφορετικά τμήματα, με κατάλληλες εκδηλώσεις, όπως διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια.