ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, η Συνέλευση του Τμήματος (4η ΓΣ 09.10.2020) αποφάσισε να επικαιροποιήσει  τη διαδικασία διατύπωσης/διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών, σε εφαρμογή της απόφασης της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου (5η συνεδρίαση/21.03.2019). Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα/συστάσεις των φοιτητών, τα οποία σχετίζονται με την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του τμήματος και έχει ως ακολούθως:     

  • Δημιουργία εντύπου διατύπωσης παραπόνων/συστάσεων
  • Δημιουργία ηλεκτρονικού συνδέσμου στην ιστοσελίδα του Tμήματος, με το έντυπο παραπόνων το οποίο υποβάλλεται μέσω email στη Γραμματεία του Τμήματος econ@aueb.gr
  • Ταξινόμηση των παραπόνων/συστάσεων και σύνταξη αναφοράς με προτάσεις για επίλυση παραπόνων από τη Γραμματεία του Tμήματος
  • Κοινοποίηση της αναφοράς στον Πρόεδρο του Tμήματος, ο οποίος αξιολογεί κατά πόσο τα υποβληθέντα παράπονα/συστάσεις θα αποτελέσουν θέμα συζήτηση στη συνέλευση του Tμήματος
  • Ενημέρωση του φοιτητή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τη Γραμματεία του Τμήματος
  • Ετήσια αναφορά  από τη Γραμματεία του Tμήματος στη ΜΟΔΙΠ κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους σχετικά με τον συνολικό αριθμό : 1)υποβληθέντων παραπόνων/συστάσεων, 2) εξετασθέντων παραπόνων/συστάσεων και 3)αποδεκτών παραπόνων/συστάσεων.

Για την καταγραφή παραπόνων είναι διαθέσιμο το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνων» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.