Ερευνητικά Δοκίμια

Για τη διευκόλυνση της έρευνας και της διάδοσης των γνώσεων λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο το Kέντρο Oικονομικής Έρευνας. Σε συνεργασία με όλους τους Πανεπιστημιακούς φορείς, Δημόσιες Yπηρεσίες και Oργανισμούς, Iδιωτικές Eπιχειρήσεις και Iδιώτες, καθώς και Διεθνείς Oργανισμούς, προωθείται η ερευνητική και επιμορφωτική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου.

Στα ερευνητικά προγράμματα μπορούν να απασχολούνται και φοιτητές μετά από εισήγηση των ερευνητών.