Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι φοιτητές του προπτυχιακού προγράμματος οφείλουν να επιλέγουν με τη δήλωσή τους τα μαθήματα που παρακολουθούν σε κάθε εξάμηνο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μαθήματος (υποχρεωτικό ή επιλογής), αν αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στη δήλωσή τους. Οι φοιτητές έχουν αρχικά δικαίωμα δήλωσης έξι (6) μαθημάτων ανά εξάμηνο και στη συνέχεια (όταν ενταχθούν σε μία από τις τρεις (3) κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών) οκτώ (8) μαθημάτων ανά εξάμηνο. Σε αυτό τον αριθμό προσμετρούνται και τα μαθήματα που επιλέγονται από άλλα Τμήματα (3 το πολύ) αλλά όχι τα μαθήματα που δεν συνυπολογίζονται για το βαθμό του πτυχίου (ξένης γλώσσας, παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, πρακτικής άσκησης). 
Για τη δήλωση μαθημάτων οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν με http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent κάνοντας χρήση των προσωπικών τους στοιχείων πρόσβασης (username και password). Στη συνέχεια, θα πρέπει να μεταβούν στην ιστοθέση www.eudoxus.gr για να πραγματοποιήσουν τη δήλωση συγγραμμάτων, με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης

Βάσει απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (συνεδρίαση 03-02-2016), δεν  γίνονται δεκτές αιτήσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών, οι οποίοι βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του δευτέρου. Οι αιτήσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών που βρίσκονται σε εξάμηνο μικρότερο ή ίσο του δευτέρου εξαμήνου θα πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση των βαθμών των μαθημάτων που αφορά η αίτηση εκπρόθεσμων δηλώσεων. Η ως άνω απόφαση της Συνέλευσης εναρμονίζεται με την πολιτική της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στο θέμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων και έχει τεθεί σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και εντεύθεν.