Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Course Code: 
1883
Semester: 
8th
Stream Courses
Specialization: Business Economics and Finance

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει τα χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα, τη χρήση τους για επενδυτικούς σκοπούς και στη διαχείριση κινδύνων. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακά συμβόλαια, συμφωνίες ανταλλαγής απαιτήσεων και χρηματοοικονομικά δικαιώματα αποτελούν μέρος της ύλης ενώ παρουσιάζονται διάφορες μέθοδοι αποτίμησής τους (π.χ. για τα δικαιώματα προαίρεσης, διωνυμική, τριωνυμική και Βlack and Scholes). Επενδυτικές στρατηγικές με βάση τη διακύμανση και άλλες μεθόδους όπως και ο σχηματισμός βέλτιστων λόγων αντιστάθμισης κινδύνων αποτελούν μέρος της ύλης του μαθήματος.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων, Μυλωνάς Νικόλαος Θ. Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, Πουφίνας Θωμάς, Φλώρος Χρήστος Λεπτομέρειες