Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή A ’Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στη Διεθνή Μακροοικονομική»

Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης Καθηγητή Α' βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία  και Πολιτική με έμφαση στη Διεθνή Μακροοικονομική» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 647/11 - 7 - 2016 (τεύχος Γ ́)

Αιτήσεις έως 21 Σεπτεμβρίου 2016