Ορισμός τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής