ΔΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» | 3ος Κύκλος Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων για το Ακαδ. Έτος 2023-24: 21/8 Έως 4/9

3ος Κύκλος Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2023-24 από 21/08/2023 έως 04/09/2023

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους  ηλεκτρονικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr (τα οποία αναφέρονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη).

Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι αναμένουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Εφόσον γίνουν δεκτοί, θα είναι δυνατή η εγγραφή τους μετά την υποβολή βεβαίωσης ολοκλήρωσης των σπουδών τους.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023 – 2024

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά [https://www.dept.aueb.gr/el/financeandbanking/apply] με πρόσφατη φωτογραφία (1) τύπου διαβατηρίου
  2. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. [Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.]
  3. Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2, όλα τα αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ). [Οι υποψήφιοι που δεν έχουν το ανωτέρω πιστοποιητικό, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους στο Πρόγραμμα γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας και της προσκόμισης του αποδεικτικού αυτού σε καθορισμένη ημερομηνία που θα τους οριστεί από Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του μεταπτυχιακού.] 
  4. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από καθηγητές για το τμήμα πλήρους φοίτησης, ή/και εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης). Οι συστατικές επιστολές θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος αιτήσεων, απευθείας από αυτόν που κάνει τη σύσταση (καθηγητής/εργοδότης).
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας [μόνο για τους υποψηφίους στο τμήμα μερικής φοίτησης: βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας].

 Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Τα επικυρωμένα φωτοαντιγράφα (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο) των ξενόγλωσσων εγγράφων και των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικό φορέα, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου κριθεί απαραίτητο υποβάλλονται μετά από επικοινωνία της Γραμματείας με τους υποψήφιους