Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών

Κωδικός: 
1742
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή του φοιτητή στις βασικές έννοιες που συνθέτουν τους θεσμούς των χρηματοοικονομικών αγορών, με στόχο την εμβάθυνση στην λειτουργία των αγορών και την αποκωδικοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις των επενδυτών, τις προσδοκίες για την εξέλιξη οικονομικών φαινομένων, την επάρκεια υποδειγμάτων αποτίμησης αξιογράφων κλπ. Αφού προηγηθεί ο ορισμός των εννοιών της χρηματοδότησης, του χρηματοοικονομικού τίτλου και η εξέταση των χρηματοδοτικών αναγκών που οδηγούν στην θέσμιση των εν λόγω αγορών, σκιαγραφείται η δόμηση ενός γενικού υποδείγματος τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων. Εξετάζεται η έννοια της πληροφοριακής αποτελεσματικότητας τιμών αξιογράφων, η οποία συνδέεται με την πληροφορία που φέρουν οι τιμές για τις συνθήκες διαμόρφωσής τους.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Reilly K. Frank, Brown C. Keith Λεπτομέρειες