Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη ενός μέλους ΔΕΠ, το οποίο θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής.