(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Διαπιστωτική πράξη εκλογής τριών μελών ΔΕΠ για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Διαπιστωτική πράξη εκλογής τριών μελών ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τα οποία θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.