Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του τμήματος για την εκλογή του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ι. Μπίλια ως μέλος ΔΕΠ που θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής

Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του τμήματος για την εκλογή του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ι. Μπίλια  ως μέλος  ΔΕΠ που θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής