ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021–2022 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΔΕΟΣ

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για τις θέσεις αυτοδύναμης διδασκαλίας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 1807/28305-21/22.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092458 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11339901, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προκειμένου να εντάξει στην παραπάνω Πράξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, για το ακαδ. έτους 2021-2022.