Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε»

Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε»