Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά»

Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά»