Ανακοίνωση προκήρυξης μίας θέσης Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Ανακοίνωση προκήρυξης μίας θέσης Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»