Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές μελών ΔΕΠ για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών