Ανακήρυξη υποψηφίου μέλους ΔΕΠ, που θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.