ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Γ.Σ. ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ