Διατριβές σε Εξέλιξη

Α/Α Επίθετο Όνομα Θέμα Διατριβής Επιβλέπων/ουσα Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής
1 Γκαϊντατζής Αθανάσιος "A Neuromarketing investigation of the Impact of Environmental Stimuli on Consumer Behavior" ("Μια Νευρομάρκετινγκ Έρευνα στις Επιπτώσεις των Περιβαλλοντικών Ερεθισμάτων στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή") Καραντινού Καλυψώ Κωνσταντινίδης Ευθύμιος, Rob H. J. Van Der Lubbe
2 Καρλή Μαρίνα  “Measuring the impact of learning transfer on employees' work behavior changes using Situational Judgment Tests” («Η μέτρηση της επίδρασης της μεταφοράς της μάθησης στις αλλαγές της εργασιακής συμπεριφοράς, μέσω των τεστ αξιολόγησης υποθετικών καταστάσεων») Βακόλα Μαρία Νικάνδρου Ειρήνη, Ιορδάνογλου Δήμητρα
3 Κόντος Παναγιώτης Μελέτη του ρόλου της προσωπικότητας, του μεγέθους του οργανισμού και των Developmental & Empowerment Climates στην Οργανωσιακή Ταυτοποίηση και των επιδράσεων της τελευταίας στη συμπεριφορά και την απόδοση των εργαζομένων Νικάνδρου Ειρήνη Αποσπόρη Ελένη, Παναγιωτοπούλου Λήδα
4 Κοττίκας Κωνσταντίνος "Exploring Market-Driven and Market-Driving Strategies" ("Στρατηγικές Μάρκετινγκ Ανταπόκρισης στην Αγορά και διαμόρφωσης της Αγοράς") Σταθακόπουλος Βλάσης Δημητριάδης Σέργιος, Ήντουνας Κωνσταντίνος
5 Κυριακόπουλος Νικόλαος "An empirical investigation into the antecedents and outcomes of environmentally driven product elimination decision-making" («Εμπειρική Διερεύνηση των Παραγόντων Επηρεασμού και των Συνεπειών Αποφάσεων Κατάργησης Προϊόντος για Λόγους Φιλικούς προς το Περιβάλλον») Αργουσλίδης Π. Μπάλτας Γεώργιος, Σκαρμέας Διονύσιος
6 Κύρκα Νικολέττα Σχέσεις τμημάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων: Τι δυναμικές ομάδων αναπτύσσονται και πώς η συνεργασία τους επηρεάζει την απόδοση της επιχείρησης Αυλωνίτης Γ. Σταθακόπουλος Β., Ήντουνας Κ.
7 Λαζανάκη Βέρα "Antecedents and Consequences of Interpersona conflict at workplace: a diary study" («Αιτίες και Επιπτώσεις της Διαπροσωπικής Σύγκρουσης στο Χώρο Εργασίας: μια Έρευνα Ημερολογίου») Βακόλα Μαρία Αποσπόρη Ελένη, Ξανθοπούλου Δέσποινα
8 Λουκοπούλου Αποστολία "Η Καταναλωτική Συμπεριφορά Αναζήτησης Ποικιλίας σε επίπεδο Προϊοντικών Χαρακτηριστικών" ("Attribute Level Variety-Seeking Behavior") Μπάλτας Γεώργιος Κοκκινάκη Φλώρα, Ήντουνας Κωνσταντίνος
9 Μαυράκη Ευαγγελία-Ζωή "Exploring the integration success of a merger: a longitudinal case study" ("Εξερευνώντας την επιτυχία ενσωμάτωσης μίας συγχώνευσης: μία διαχρονική μελέτη περίπτωσης") Βακόλα Μαρία Παπαδάκης Βασίλειος, Παπαλεξανδρής Αλέξανδρος
10 Μεταξάς Αναγνώστης-Αλέξανδρος "Brand Equity and Valuation: Relevance, Suitability and Effect" ("Η Αξία και η Αποτίμηση της Μάρκας: Σημασία, Καταλληλότητα και Επίδραση στην Αξία της Επιχείρησης") Αυλωνίτης Γ. Σταθακόπουλος Β., Κουρεμένος Αθ.
11 Μπαλτάς Αλέξανδρος "Applied Artificial Intelligence for the Optimisation of Freight Transprtation and Product Distribution Networks" ("Εφαμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη για τη Βελτιστοποίηση Εμπορευματικών Μεταφορών και Δικτύων Διανομής Προϊόντων") Ρεπούσης Παναγιώτης Μπάλτας Γεώργιος, Ταραντίλης Χρήστος
12 Μπλίκα Παρασκευή-Αικατερίνη "The impact of Human Resourses Management Practices on Innovation and Organizational Performance in small and medium Enterprises in the European Union" ("Το αντίκτυπο των πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και την οργανωσιακή απόδοση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση") Παναγιωτοπούλου Λήδα Νικάνδρου Ειρήνη, Γαλανάκη Ελεάννα
13 Ξηρουχάκης Αντώνιος Σχέση Ξενοδοχείου-Brand Προορισμού Καραντινού Καλυψώ Μπάλτας Γεώργιος, Αργουσλιδης Παρασκευάς
14 Παλαιολόγος Αναστάσιος "Ο ρόλος της (οργανωσιακής) δικαιοσύνης στις HRM πρακτικές, από την οπτική των Κοινωνικών Δικτύων: Η περίπτωση των εργαζομένων και των εθελοντών" ("Examining justice on HRM practices from a Social Network Perspective: The case of employees (non-volunteers) and volunteers") Παναγιωτοπούλου Λήδα Ειρ. Νικάνδρου, Σαλαβού Ελένη
15 Παναγιωτοπούλου Αλτάνη "Consequences of Emotional Intelligence in Consumer Behavior" ("Επιδράσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Συμπεριφορά του Καταναλωτή") Αργουσλίδης Π. Μπάλτας Γεώργιος, Σκαρμέας Διονύσιος
16 Παπαδημητρίου Ευαγγελία "How Green Strategies Influence Innovation Performance: The Moderating Role of Absorptive Capacity and Managerial Cognition" ("Πώς επηρεάζουν οι Πράσινες Στρατηγικές τηςν Απόδοση Καινοτομίας: Ο ρόλος της ικανότητας απορρόφησης και η διαχειριστικη λειτουργία") Σκαρμέας Δ. Αργουσλίδης Παρασκευάς, Λεωνίδου Κωνσταντίνος
17 Παυλάκου Ευγενία "Η Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά και η Εκπαίδευση στις Συμποριφορικές Δεξιότητες" ("The Positive Organizational Behavior and the Education in Behavioural Skills") Παναγιωτοπούλου Λήδα Νικάνδρου Ειρήνη, Βακόλα Μαρία
18 Πολυπόρτης Αθανάσιος "Λήψη Αποφάσεων και Συναισθήματα: Ψυχολογικές και Νευροψυχολογικές Διαστάσεις Μοντέλων Κρίσεων" ("Decision-Making and Emotions: Regularities and Anomalies in Consequalistic Models of Judgement and Economic Behavior") Κοκκινάκη Φλώρα Ρεπούσης Παναγιώτης, Γεώργιος Χριστόπουλος
19 Σαμπάνης Σωτήριος «Συμπεριφορική Τιμολόγηση στον Κλάδο των Υπηρεσιών» (“Behavioral Pricing in the Services Sector”) Ήντουνας Κ. Κοκκινάκη Φλώρα, Καραντινού Καλυψώ
20 Ταμιωλάκης Γεώργιος "Η συμπεριφορά αναζήτησης κύρους υπό το πρίσμα της εξελικτικής ψυχολογίας" ("Status-seeking behavior via an evolutionary framework") Μπάλτας Γ. Αργουσλίδης Παρασκευάς, Σκαρμέας Διονύσιος
21 Τεμπονέρας Σπήλιος "Neuroimaging techniques implementation into Consumer's Behavior and Marketing Effectiveness research" ("Ενσωμάτωση τεχνολογιών νευροαπεικόνισης στην μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς και αποτελεσματικότητας των ενεργειών Μάρκετινγκ") Σταθακόπουλος Βλ. Κοκκινάκη Φλώρα, Καραντινού Καλυψώ
22 Τρομπέτα Μαρία-Αγγελική «Servicescapes: μια Μετα-ανάλυση των Εμπειρικών Στοιχείων» (“Servicescapes: A Meta-Analysis of the Empirical Evidence”) Καραντινού Καλυψώ Γ. Μπάλτας Ι. Βασδέκης
23 Τσαχάλη Μαρήλια "Collective Learning Processes as a Means for Developing Sense of Coherence" ("Οι Διαδικασίες Συλλογικής Μάθησης ως Μέσο για την Ανάπτυξη Αισθήματος Συνοχής") Νικάνδρου Ειρήνη Παναγιωτοπούλου Λήδα, Γαλανάκη Ελεάννα