Ερευνητικά Έργα

Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος συμμετέχουν σε μεγάλο αριθμό Ερευνητικών και Συμβουλευτικών έργων με Εθνική και Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΟΠΑ.

Χάρις στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία που διαθέτουν,  τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος αναλαμβάνουν επίσης Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Συνεργασίες με έναν ευρύ αριθμό Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου.