Μάρκετινγκ & Επικοινωνία

Το μάρκετινγκ είναι η επιστήμη που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της διοίκησης των επιχειρήσεων και βοηθά μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό να προσαρμόσει την όλη δραστηριότητά του στο περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και ειδικότερα στις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Ένας μεγάλος αριθμός θεμάτων εντάσσονται στην επιστήμη του μάρκετινγκ, όπως η έρευνα αγοράς, η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η τιμολόγηση, η διαφήμιση, η οργάνωση των πωλήσεων και των δικτύων διανομής των προϊόντων – υπηρεσιών, η διαχείριση και εξυπηρέτηση των πελατών, η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, κ.ο.κ. Κατά συνέπεια έχουν αναπτυχθεί πολλές επιμέρους ειδικότητες, η κάθε μία από τις οποίες στηρίζεται στη δική της επιστημονική βιβλιογραφία, αποτελεί αντικείμενο συγκεκριμένων μαθημάτων και αντιστοιχεί σε εξειδικευμένες επαγγελματικές προοπτικές. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το μάρκετινγκ αφορά και έχει εφαρμογή όχι μόνο σε κερδοσκοπικές μονάδες αλλά και στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τους συλλογικούς και πολιτικούς φορείς και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

H επικοινωνία είναι ένας ευρύτατος και δυναμικά εξελισσόμενος επιστημονικός χώρος. Σε αυτόν περιλαμβάνεται η επικοινωνία μιας επιχείρησης με τους πελάτες της, τους προμηθευτές της, τους εργαζόμενους, τους επενδυτές, τις οικονομικές και κοινωνικές ομάδες, τα θεσμικά όργανα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και άλλους φορείς που είναι στρατηγικής σημασίας. Η αποτελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας, είναι καταλυτικός παράγοντας για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, στα πλαίσια πάντα του αμοιβαίου οφέλους και κατανόησης με τις κοινωνικές ομάδες που αλληλεπιδρά ο οργανισμός.

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας δίνει επίσης μια ιδιαίτερη έμφαση χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού αποτελούν ταυτόχρονα εσωτερικούς «πελάτες», συνεργάτες και εκπροσώπους του και αντιπροσωπεύουν τον πλέον σημαντικό πόρο του. Οι ειδικότητες αυτές αντανακλώνται αντίστοιχα σε ερευνητικά πεδίαμαθήματα και δυνατότητες επαγγελματικές απασχόλησης.

Θα βρείτε περισσότερα για τις σχετικές με το Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία έννοιες και πληροφορίες στην Ηλεκτρονική μας Βιβλιοθήκη.