Έρευνα Μάρκετινγκ

Κωδικός: 
5634
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να δώσει στους φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία που απαιτούνται ώστε να γίνετε ένας ευφυής χρήστης της έρευνας αγοράς. Ο στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές με σαφή τρόπο τη λογική της έρευνας μάρκετινγκ, τους διάφορους τύπους της έρευνας μάρκετινγκ, τη διαδικασία της έρευνας μάρκετινγκ και το ρόλο που διαδραματίζει η έρευνα μάρκετινγκ στη λήψη αποφάσεων. Συνεπώς, μεγάλο μέρος του μαθήματος θα αφιερωθεί στη μεθοδολογία διεξαγωγής μιας ολοκληρωμένης έρευνας αγοράς.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν:

  1. Βελτιώσει τις ικανότητές τους στον σωστό ορισμό του ερευνητικού προβλήματος. Μόνο όταν το ερευνητικό πρόβλημα έχει οριστεί με σωστό τρόπο, τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποδειχθούν χρήσιμα,
  2. Αναπτύξει τις ικανότητές τους να αξιολογούν κριτικά διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες και να επιλέγουν την πλέον κατάλληλη μεθοδολογία για κάθε περίπτωση,
  3. Αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να υλοποιήσουν με επιτυχία μία έρευνα αγοράς - ορισμός του προβλήματος, σχεδιασμός εργαλείου συλλογής στοιχείων, επιλογή μεθόδου δειγματοληψίας, συλλογή στοιχείων, ανάλυση στοιχείων και σύνταξη αναφοράς των αποτελεσμάτων,
  4. Εξοικειωθεί με τις διάφορες τεχνικές και μεθοδολογίες ανάλυσης στοιχείων, που χρησιμοποιούνται στην έρευνα αγοράς.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Σταθακόπουλος Β. (2005). Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη.
  2. Σιώμκος Γ. & Κ. Βασιλοπούλου (2005). Εφαρμογή Μεθόδων Ανάλυσης Στην Έρευνα Αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα και ομαδική εργασία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση: 70%.

Οι ερωτήσεις ζητούν εκτενείς γραπτές απαντήσεις και προυποθέτουν καλή και σε βάθος κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος, χρήση αναλυτικής ικανότητας και δυνατότητα εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη. 

Ομαδική Εργασία: 30%

Μια ομαδική εργασία απαιτεί από τους φοιτητές να εκπονήσουν μια ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς.