ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-22

Η  διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε!

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι κυλιόμενη και χωρίζεται ως εξής:

  • Περίοδος αποδοχής αιτήσεων 1ου κύκλου: από 22/03/2021 έως 14/05/2021
  • Περίοδος αποδοχής αιτήσεων 2ου κύκλου: από 17/05/2021 έως 25/06/2021

Ο αριθμός των θέσων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.


Στα πλαίσια των προληπτικών δράσεων όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές οδηγίες κατά της διασποράς του Covid-19

η κατάθεση των δικαιολογητικών στις Γραμματείες θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

 https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά [https://e-graduate.applications.aueb.gr] με πρόσφατη φωτογραφία (1) τύπου διαβατηρίου
  2. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. [Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.]
  3. Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2, όλα τα αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ). [Οι υποψήφιοι που δεν έχουν το ανωτέρω πιστοποιητικό, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους στο Πρόγραμμα γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας και της προσκόμισης του αποδεικτικού αυτού σε καθορισμένη ημερομηνία που θα τους οριστεί από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ.] 
  4. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από Καθηγητές για το Τμήμα Πλήρους φοίτησης, ή/και Εργοδότες για το Τμήμα Μερικής φοίτησης). Οι συστατικές επιστολές θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος αιτήσεων, απευθείας από αυτόν που κάνει τη σύσταση (καθηγητής/εργοδότης).
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας [μόνο για τους υποψηφίους στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης: βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας].
  6. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

 Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Τα επικυρωμένα φωτοαντιγράφα (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο) των ξενόγλωσσων εγγράφων και των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικό φορέα, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου κριθεί απαραίτητο υποβάλλονται μετά από επικοινωνία της Γραμματείας με τους υποψήφιους.

Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ:

Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Π.Α. 

Γραμματεία του ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική

Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 909 & 6ος όροφος, γραφείο 605,ΤΚ 11362, Αθήνα

Πληροφορίες καθημερινά 11:00 – 17.00 τηλ. 210-8203689-625                            

email: secretariat.financeandbanking@aueb.gr

Η δια ζώσης υποβολή ή ταχυδρομική αποστολή απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. με τον υποψήφιο.

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-22