Υποτροφίες

  • Υποτροφίες (χρηματικά βραβεία) αριστείας

Το πρόγραμμα χορηγεί χρηματικά βραβεία στους άριστους κατά την αποφοίτησή τους φοιτητές.

  • Χρηματοδότηση ΠΜΣ- Πρόγραμμα Eπαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24 % του ΟΑΕΔ

Οι φοιτητές του προγράμματος μπορούν να χρηματοδοτήσουν το ΠΜΣ – μέρος αυτού ή και εξολοκλήρου- και μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

  • Aπαλλαγή τελών φοίτησης

Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με το Ν.4485/2017 και τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος

Επίσης οι φοιτητές του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα λήψης υποτροφιών από τους ακόλουθους φορείς και οργανισμούς:

  • CFA Program Awareness Scholarships

To μεταπτυχιακό ως αναγνωρισμένο από το CFA Institute χορηγεί 2 υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος, σε φοιτητές που επιθυμούν να προβούν στην εξέταση για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA Level1.  Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.cfainstitute.org/community/university/Pages/recognition_program_for_universities.aspx

  • Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)  

Το ΊΚΥ χορηγεί κάθε χρόνο ένα σημαντικό αριθμό υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μπουν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΙΚΥ για περισσότερες πληροφορίες (www.iky.gr)