ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ ορίζονται σε 5.400€ για το πλήρους φοίτησης πρόγραμμα και 7.000€ για το μερικής φοίτησης πρόγραμμα και καταβάλλονται σε 5-7 δόσεις, κατά τη διάρκεια της φοίτησης.

Δόσεις προγράμματος τμήματος πλήρους φοίτησης
δόση καταβάλλεται με την αποδοχή της θέσης 1.000 €
δόση  έως 30/10 του Α' Εξαμήνου Σπουδών 1.000 €
δόση έως 31/1 του Β' Εξαμήνου Σπουδών 1.000 €
δόση έως 31/3 του Β' Εξαμήνου Σπουδών 1.000 €
δόση έως 30/9 του Γ' Εξαμήνου Σπουδών 1.400 €
Συνολικά δίδακτρα 5.400 €
Δόσεις προγράμματος τμήματος μερικής φοίτησης
δόση καταβάλλεται με την αποδοχή της θέσης 1.000 €
δόση  έως 31/10 του Α' Εξαμήνου Σπουδών 1.000 €
δόση  έως 31/1 του Β' Εξαμήνου Σπουδών 1.000 €
δόση έως 31/05 του Β' Εξαμήνου Σπουδών 1.000 €
δόση έως 30/9 του Γ' Εξαμήνου Σπουδών 1.300 €
δόση έως 31/1 του Γ' Εξαμήνου Σπουδών 1.200 €
δόση έως 31/5 του Δ' Εξαμήνου Σπουδών 500 €
Συνολικά δίδακτρα 7.000 €

Οι ανωτέρω δόσεις δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (πριν την χορήγηση βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών και την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών).

Τυχόν καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται, εάν για οποιονδήποτε λόγο ο/η φοιτητής/τρια θελήσει ή αναγκασθεί να διακόψει την φοίτησή του στο πρόγραμμα, εκτός της περίπτωσης που υποψήφιος/α γίνεται δεκτός/ή σε μεταγενέστερο χρόνο σε άλλο Π.Μ.Σ. του Ο.Π.Α. οπότε επιστρέφεται το ποσό που είχε καταβληθεί ως 1η δόση.

Εγγεγραμμένοι φοιτητές/τριες του Δ.Π.Μ.Σ. δύνανται να φοιτούν ατελώς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.